Etik ve Uyum

Denetim Yapısı ile Finansal Şeffaflık üzerine
bir yapı kuruyoruz...

Artan rekabetin getirdiği yeni iş görme metotları ve başarılı şirket tanımının 'kar' odaklı olmaktan çıkıp 'sosyal algısı ve itibarı' yüksek kuruluş yaklaşımına dönüşmesi, şirketleri yeni sistemler kurmaya ve işletmeye doğru yönlendirmektedir.

Bu gelişmelere, son yıllarda yaşanan yerel ve küresel şirket skandalları da eklenince, şirketlerin sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve itibarlarının korunması öncelikli konu haline gelmiştir.

Oluşması uzun yılları alan fakat kaybedilmesi küçük hatalara ve zaman dilimine bağlı olan şirket devamlılığının ile itibarının korunması, ancak güçlü bir 'Etik ve Uyum Yönetimi Sistemi'nin hayata geçirilmesiyle mümkün hale gelmektedir.

Geri kazanımı daha büyük maliyetler gerektiren söz konusu değerlerin, öncesinde yapılandırılacak düşük maliyetli sistemlerle korunması, daha rasyonel bir yaklaşımdır.

Aren'in Etik ve Uyum Yönetimi Sistemi kurulumu için verdiği danışmanlık hizmetleri aşağıda yer alan adımları kapsamaktadır:

 • Etik kodun hazırlanması
 • Şirket etik risk haritasının çıkarılması
 • Şirket etik ve uyum politikalarının yazılması
 • Etik ve uyum politikalarının şirket fonksiyonlarına yansıtılması
 • Etik ve uyum komitesinin oluşturulması
 • Bilgi akış diyagramlarının hazırlanması
 • Etik ve uyum yönetim araçlarının tasarlanması
 • Etik ve uyum yöneticisinin seçilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • Şirket yönetici ve çalışanları için etik beyanlarının hazırlanması
 • Etik beyanlarının periyodunun ve şeklinin oluşturulması
 • Şirket içi eğitim ve toplantılar ile konunun bilinirliğinin sağlanması
 • E-eğitimlerin tasarımı ve sisteme aktarımı
 • Periyodik olarak e-eğitimlerle konunun gündemde tutulması
 • Şirket etik ve uyum politikalarına aykırılıkların tanımlanması
 • Aykırılıklara karşı yaptırımların belirlenmesi
 • Aykırılıkların karara bağlanması ve yaptırımların uygulanması
 • Belirli aralıklarla yönetim sisteminin performansının değerlendirilmesi
 • Etik ve uyum ihlallerinin artış/azalışlarının değerlendirilmesi
 • Çalışanların etik politikaları referans alıp almadığının denetimi
 • Şirket içi ve dışı etik mesajların değerlendirilmesi
 • Etik kodun amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin denetimi
 • Performans (özel amaçlı bağımsız denetim) aracılığı ile etik yönetim sisteminin periyodik güvencesinin alınması